www.eprace.edu.pl » rodzinia-alkoholowa » Styl wychowania w rodzinach dorosłych dzieci alkoholików| » Pełnienie funkcji rodzicielskich w opinii dorosłych dzieci alkoholików

Pełnienie funkcji rodzicielskich w opinii dorosłych dzieci alkoholików

Pojęcie funkcji rodzicielskich jest ściśle związane z traktowaniem rodziny jako instytucji społecznej. W części teoretycznej mojej pracy omówiłem dość szeroko podejście systemowe do rodziny. Perspektywa spojrzenia na rodzinę jako ważnego systemu społecznego czy też instytucji społecznej zakłada, że rodzina spełnia określone zadania wobec swoich członków oraz wobec społeczeństwa, przygotowując swoje dzieci do pełnienia ról społecznych w dorosłym życiu. Poszczególne funkcje rodziny służą więc zaspokajaniu indywidualnych potrzeb jej członków a także potrzeb i wymogów społeczeństwa. Prawidłowa realizacja funkcji w rodzinie jest podstawą tworzenia się właściwych więzi w rodzinie. Stąd uznałem, iż dobrym wskaźnikiem jakości relacji interpersonalnych w rodzinie może być ocena pełnienia funkcji rodzicielskich. W literaturze istnieją liczne klasyfikacje funkcji rodziny. Różnią się one liczbą podawanych funkcji, zakresem danej funkcji, zasadami podziału oraz terminologią. Dla potrzeb mojej pracy poddałem badawczej analizie cztery funkcje rodzicielskie: opiekuńczą, wychowawczą, rekreacyjną oraz emocjonalną. W kwestionariuszu wywiadu sformułowane przeze mnie pytania oznaczone są numerami: 80a, 80b, 80c, i 80d. Badani mieli za zadanie wystawić każdemu ze swoich rodziców ocenę z pełnienia przez niego poszczególnej funkcji. Dzieci miały do dyspozycji pięciostopniową skalę ocen: bardzo dobrą, dobrą, dostateczną, niedostateczną oraz naganną. Z wszystkich wystawionych ocen obliczyłem wartość średnią arytmetyczną dla każdej z funkcji, osobno dla matek i ojców. Uzyskane w ten sposób wyniki przedstawiam w formie graficznej na wykresie.

Do obliczania wartości średniej arytmetycznej przyjąłem następującą skalę ocen:

5 - ocena bardzo dobra, 4 - ocena dobra, 3 - ocena dostateczna, 2 - ocena niedostateczna, 1 - ocena naganna.

Uzyskane wyniki ujawniają, że ogólnie ojcowie zostali gorzej ocenieni od matek we wszystkich badanych przeze mnie funkcjach. Najwyżej oceniona została funkcja rekreacyjna a najniżej funkcja emocjonalna. Podsumowując można powiedzieć, że badane dorosłe dzieci alkoholików odczuwały w dzieciństwie największy deficyt w zakresie potrzeb emocjonalnych. Być może do dzisiaj odczuwają w pewnym stopniu pewien niedosyt. Prawdopodobnie w swoich rodzinach nie doświadczały one w wystarczającym stopniu satysfakcjonujących relacji, które cechowałyby się autentyzmem, poczuciem więzi i bliskości. Są to oczywiście bardzo ogólne wnioski, które mogą być zupełnie nieprawdziwe dla wielu pojedynczych dobrze funkcjonujących rodzin. Biorąc to pod uwagę pozwolę sobie jednak na stwierdzenie, że otrzymany obraz funkcjonowania badanych rodzin nie jest optymistyczny. Wynika z tego przede wszystkim wniosek, iż istniejące w tych rodzinach relacje interpersonalne nie układały się najlepiej. Funkcja emocjonalna jest bowiem ważną z punktu widzenia osiągnięcia przez dzieci dojrzałości emocjonalnej, psychicznej i społecznej. Odgrywa zasadniczą rolę w zachowaniu zdrowia psychicznego oraz w rozwijaniu niezbędnych w dorosłym życiu umiejętności interpersonalnych.

A oto kilka wypowiedzi samych dorosłych dzieci alkoholików:

Czułem, że rodziców nie obchodzą moje sprawy, łożyli jedynie na moje utrzymanie.”

(Źródło: Kwestionariusz wywiadu nr 9)

Dopiero teraz zdaję sobie sprawę z tego, że rodzice zaniedbywali swoje podstawowe obowiązki względem mnie. Wcześniej uważałam, że to ja mam tylko obowiązki.”

(Źródło: Kwestionariusz wywiadu nr 15)komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.