www.eprace.edu.pl » rodzinia-alkoholowa » Rodzina jako system społeczny

Rodzina jako system społeczny

„W każdym społeczeństwie rodzina stanowi podstawową i powszechną formę życia społecznego, zaspokajającą żywotne potrzeby jej członków, ujmowane zarówno w kategoriach jednostkowych, jak i ogólnospołecznych. Rodzina jest więc najważniejszym ogniwem społecznym i główną instytucją wychowawczą złożoną z małżonków, ich dzieci (także adoptowanych) oraz krewnych każdego z małżonków.”(M. Ochmański 1987, s.99)

Zgodnie z przepisami art. 23 i 27 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (ustawa z 25 II 1964r.-Dz.U. nr 9, poz. 59; zm. Dz.U. 1975, nr 45, poz. 234 i 1986, nr 36, poz. 180) rodzina powstaje przez zawarcie związku małżeńskiego. Rodziną jest więc także małżeństwo nie posiadające dzieci. W teoriach socjologicznych poświęconych rodzinie dzieli się ją na tzw. „małą” (dwupokoleniową) i „wielką” (wielopokoleniową). „Małą rodzinę” zwaną także nuklearną stanowią: mężczyzna i kobieta pozostający ze sobą we współżyciu małżeńskim oraz ich małoletnie dzieci. „Wielką rodzinę” tworzy kilka „małych rodzin” (dziadków, rodziców, dzieci), które pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym i mieszkają w jednym domu.(J. Winiarz 1994, s.13)

Przedstawione powyżej rozróżnienie na „małą” i „wielką” rodzinę pozwoli na lepsze zrozumienie i uściślenie pojęcia, którym będę się często posługiwał w mojej pracy. Używając bowiem określenia „rodzina” będę je odnosił wyłącznie do rodziny dwupokoleniowej. We współczesnym świecie zwłaszcza w państwach o wysokim poziomie rozwoju cywilizacyjnego dominuje ten właśnie model rodziny. Rozwój rodzin „małych”, wyizolowanych, niezależnych ekonomicznie nastąpił w wyniku industrializacji i urbanizacji miast. Pojawienie się dużych ośrodków przemysłowych spowodowało powstanie skupisk ludności tworzących nowy rodzaj społeczności tzw. wielkomiejskich. W tego rodzaju społecznościach wytworzył się model rodziny dwupokoleniowej zamieszkującej zazwyczaj wielorodzinne budynki mieszkalne. Swoje badawcze poczynania ograniczyłem również do analizowania relacji interpersonalnych występujących w rodzinie „małej”.Podrozdzialy w tym rozdziale:


Pojęcie systemu rodzinnego


Charakterystyka zdrowego, funkcjonalnego systemu rodzinnego


Charakterystyka dysfunkcjonalnego systemu rodzinnego


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.