www.eprace.edu.pl » rodzinia-alkoholowa » Świat uczuć i doświadczenie dzieciństwa dorosłych dzieci alkoholików » Rodzaje i cechy dominujących uczuć u dorosłych dzieci alkoholików

Rodzaje i cechy dominujących uczuć u dorosłych dzieci alkoholików

Omawiając dysfunkcjonalny system rodzinny wspomniałem, że charakteryzuje się on m.in. deprecjonowaniem uczuć. W rodzinach alkoholowych, jeśli w ogóle nie zaprzecza się uczuciom, to raczej nie mówi się o nich. System rodzinny, w którym nie można bezpiecznie i swobodnie wyrażać uczuć, wpływa negatywnie na proces dojrzewania emocjonalnego dzieci. Dorosłe dzieci alkoholików często nie wiedzą, co czują, czego pragną, nie wiedzą również, jak wyrazić to, co przeżywają. W swoim kwestionariuszu zamieściłem listę zawierającą 141 określeń różnych stanów emocjonalnych, uczuć a nawet cech charakteru. Przy każdym słowie badani mieli wpisać cyfrę od 1-7 oznaczającą częstotliwość doświadczania przez siebie określonego uczucia.

Zastosowana przeze mnie kategoryzacja przedstawiała się następująco;

- niemal bez przerwy - 7 punktów,

- przeważnie - 6 punktów,

- bardzo często - 5 punktów,

- często - 4 punkty,

- czasem - 3 punkty,

- rzadko - 2 punkty,

- nigdy - 1 punkt.

Dzieląc sumę wszystkich odpowiedzi przez liczbę badanych otrzymałem dla każdego określenia wartość średnią arytmetyczną. W ten sposób utworzyłem skalę uczuć. Można z niej dowiedzieć się, które uczucia przeżywane są najczęściej, a które najrzadziej przez dorosłe dzieci alkoholików. Chciałem również bliżej przyjrzeć się tym uczuciom. Interesowało mnie, które uczucia dorosłe dzieci alkoholików przeżywają najsilniej, które uczucia są u nich najbardziej trwałe, które sprawiają im najwięcej bólu i przykrości, których uczuć najbardziej wstydzą się okazywać na zewnątrz oraz z którymi uczuciami najtrudniej sobie radzą. W tym celu poleciłem badanym, aby z podanej listy wybrali sobie po cztery określenia i wpisali je do odpowiednich rubryk. Mieli także prawo dodawać swoje własne określenia. Odpowiedzi były bardzo zróżnicowane. Do prezentacji wybrałem te uczucia, które najczęściej powtarzały się w wypowiedziach i które umieszczane były na najwyższych pozycjach. Wynik analizy średniej arytmetycznej wszystkich odpowiedzi osób badanych przedstawia tabela 6.1.

Tabela 6.1. Dominujące i najczęściej doświadczane uczucia u dorosłych dzieci alkoholików.

Średnia arytmetyczna odpowiedzi Wartość średniej arytmetycznej Uczucia nieprzyjemne, postawy negatywne Uczucia przyjemne, postawy pozytywne
Na poziomie bardzo często 5,10   Wrażliwy
Poniżej poziomu bardzo często 4,70

4,50

Niezdecydowany, grzeszny Lojalny, ciekawy, pełen nadziei

Tolerancyjny

Powyżej poziomu często 4,40

4,30

4,20

4,10

Niezadowolony z siebie

Niepewny siebie

Uparty

Pomocny innym

Zaangażowany, szczery

Łagodny, pełen troski o innych

Wyrozumiały, autentyczny

Na poziomie często 4,00 Smutny, samotny Dumny z innych, spokojny
Poniżej poziomu często 3,90

3,80

3,70

3,60

3,50

Niecierpliwy, dający się manipulować, zraniony niespokojny, rozdarty, potrzebujący pomocy, nie rozumiany

Drażliwy, starający się zrobić wrażenie na innych, słaby, spięty, winny

Niepełnowartościowy, odosobniony, zalękniony

Sfrustrowany, przygnębiony, użalający się nad sobą,

Współczujący, dogadzający innym, pełen pasji

Związany z innymi, zadowolony, wesoły

Wyciszony, pogodzony, kochający innych, kochany przez innych, wspierany przez innych, łatwy w pożyciu

Pełen wdzięczności

Akceptowany, samowystarczalny

Na uwagę zasługuje fakt, że wypełnienie tej części kwestionariusza, niektórym osobom zajmowało dość dużo czasu. Nad niektórymi określeniami dotyczącymi uczuć szczególnie długo zastanawiali się. Niekiedy nie byli w stanie podać jednoznacznej odpowiedzi. Muszę przyznać, że zamieszczona przeze mnie lista uczuć było chyba zbyt obszerna. Zauważyłem jednak charakterystyczne zjawisko, iż po początkowych trudnościach, większość badanych z czasem coraz szybciej i łatwiej decydowała się na postawienie odpowiedzi. Odnosiłem wówczas wrażenie, że wypełnienie tej listy stało się dla badanych przeze mnie dorosłych dzieci alkoholików mini ćwiczeniem na poprawę rozpoznawania swoich uczuć. W kolejnej tabeli 6.2. przedstawiam najczęściej wymieniane przez badanych uczucia pogrupowane według ich cech.

Tabela 6.2. Dominujące uczucia dorosłych dzieci alkoholików pogrupowane wg ich cech.

Uczucia najsilniej przeżywane Uczucia najbardziej trwałe Uczucia sprawiające najwięcej bólu i przykrości Uczucia, których wstydzą się okazywać na zewnątrz Uczucia, z którymi najtrudniej sobie radzą
Lęk, przerażenie, zalęknienie, niepewność siebie, osamotnienie, złość, wściekłość, poczucie bycia zranionym, nadzieja, wrażliwość, poczucie oszukania, grzeszność, nie- zdecydowanie, optymizm, depresja, smutek, fascynacja, pasja, nadmierna kontrola, niezdolność do porozumienia Radość, zadowolenie, spokój, smutek, zranienie, brak pewności siebie, ufność, nadzieja, ciekawość, pasja, nieśmiałość, poczucie winy, przygnębienie, lęk, samotność, poczucie akceptacji, nieufność, odrzucenie, niezadowolenie z siebie, wyrozumiałość Porzucenie, odrzucenie, brak zrozumienia, poczucie bycia oszukanym, nie- zdecydowanie, niepewność, grzeszność, bycie pod presją, użalanie się nad sobą, samotność, wy- korzystywanie przez innych, poczucie bycia zranionym, zmanipulowanie nieszczerość innych, obmowa kogoś, przygnębienie, drażliwość, apatia, Gniew, złość, nienawiść, lęk, czułość, potrzeba pomocy, brak pewności siebie, nieśmiałość, poczucie bycia spiętym, skrępowanym, użalanie się nad sobą, zazdrość, wrażliwość, sympatia, gwałtowność, samotność, poczucie winy, zaborczość Lęk, brak zadowolenia z siebie, niepewność siebie, niecierpliwość, zazdrość, nie- zdecydowanie, poczucie bycia szczęśliwym, poczucie winy, przygnębienie, nieśmiałość, zakłopotanie, złość, wściekłość, odrzucenie, apatyczność, brak akceptacji siebie, potrzeba pomocy, drażliwość


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.