www.eprace.edu.pl » rodzinia-alkoholowa » Metodologiczna charakterystyka badań własnych » Metody, techniki i narzędzia badawcze

Metody, techniki i narzędzia badawcze

W nowoczesnej metodologii stosuje się najczęściej cztery metody: metodę monograficzną, studium indywidualnych przypadków, eksperyment pedagogiczny i metodę sondażu pedagogicznego. Pod pojęciem metody badawczej A.Kamiński rozumie: „zespół teoretycznie uzasadnionych zabiegów koncepcyjnych i instrumentalnych obejmujących całość postępowania badacza, zmierzającego do rozwiązania określonego problemu naukowego.”(A.Kamiński 1970, s.37)

W każdej metodzie stosuje się charakterystyczne dla niej techniki badawcze. Pełnią one wobec metody rolę służebną. Techniką badawczą są więc „czynności praktyczne, regulowane starannie wypracowanymi dyrektywami, pozwalającymi na uzyskanie optymalnie sprawdzalnych informacji, opinii, faktów.”(A.Kamiński 1970, s.31) Technika badań ogranicza się do pojedynczych lub jednorazowych czynności przeprowadzenia wywiadu, ankiety itp.

Do realizacji wybranej techniki badawczej służą odpowiednie narzędzia badawcze. Są to instrumenty, za pomocą których technicznie gromadzi się dane np. kwestionariusz wywiadu lub ankiety.

Jako metodę badawczą zastosowałem metodę indywidualnych przypadków. Metoda ta „jest sposobem badań polegającym na analizie jednostkowych losów ludzkich uwikłanych w określone sytuacje wychowawcze lub na analizie konkretnych zjawisk natury wychowawczej widzianych przez pryzmat jednostkowych biografii ludzkich z nastawieniem na opracowanie diagnozy lub zjawiska w celu podjęcia działań terapeutycznych.”(T.Pilch 1974, s.76)

Niezwykle ważną sprawą dla przeprowadzania wszelkich badań pedagogicznych jest wybór odpowiedniej techniki. Wybór ten podyktowany jest w pewnym stopniu sposobem podejścia do tematu, wyznaczonymi celami i problemami badawczymi. Aby zebrać potrzebne mi informacje posłużyłem się techniką wywiadu. „Wywiad jest rozmową badającego z respondentem lub respondentami według opracowanych wcześniej dyspozycji lub w oparciu o specjalny kwestionariusz.”(T.Pilch 1995, s.82) Z wielu względów uznałem tę technikę za najwłaściwszą dla charakteru moich badań. Wywiad daje bowiem bardzo cenny materiał poznawczy. Pozwala poznać fakty, poglądy, opinie, postawy danej zbiorowości oraz analizować układy i zależności między zjawiskami. Znajduje zastosowanie zwłaszcza w sytuacjach, gdy nie można uzyskać pełnej wiedzy o badanym przedmiocie na innej drodze np. obserwacji, ankiety lub badania dokumentów. W przeciwieństwie do ankiety, wywiad „idzie w głąb”, penetruje wszystkie zakamarki zagadnienia, daje wiedzę pogłębioną o wąskim problemie lub małej grupie.

Opracowany przeze mnie kwestionariusz wywiadu jest dość obszernym narzędziem badawczym, ponieważ zawiera 132 pytania. Przeważają pytania zamknięte o starannie dobranych kafeteriach, czyli zestawach wszelkich możliwych odpowiedzi. Kwestionariusz taki nazywany jest skategoryzowanym. Zastosowałem kafeterie zamknięte i otwarte oraz koniunktywne i dysjunktywne.

Kafeterią zamkniętą nazywamy ograniczony zestaw możliwych odpowiedzi, poza które odpowiadający wyjść nie może, lecz tylko wybiera wśród możliwości, jakie daje sformułowany zestaw. Kafeterią otwartą nazywamy taki zestaw możliwych do wyboru odpowiedzi, które zawierają jeden punkt oznaczony zazwyczaj słowem „inne”, pozwalający na zaprezentowanie swej odpowiedzi, jeśli nie mieści się w żadnym zaproponowanym sformułowaniu. Z kolei kafeteria koniunktywna pozwala na wybranie kilku możliwych odpowiedzi, dając potem możność obliczenia częstotliwości wyboru poszczególnych odpowiedzi, a tym samym utworzenia hierarchii. Kafeteria dysjunktywna natomiast dopuszcza wybór tylko jednej możliwości spośród wymienionych w kafeterii (np.tak-nie).(T.Pilch 1995, s.87)

W moim kwestionariuszu znalazły się również pytania otwarte oraz typu projekcyjnego. Pytania otwarte nie posiadają kafeterii ani innych dyspozycji. Pozwalają na dowolność i swobodę wypowiedzi. Pytania o charakterze projekcyjnym również dają respondentowi możliwość spontanicznej odpowiedzi. W tym wypadku osoba badana ma dokończyć, uprzednio sformułowane przez badacza fragmenty zdań oznajmujących lub pytających.

Jednym z badawczych celów mojej pracy było ustalenie nieformalnej struktury rodziny, ukształtowanej w wyniku wzajemnych interakcji. Ciekawiło mnie, kto w rodzinie był najbardziej lubiany i przez kogo, kto cieszył się największą sympatią i największym autorytetem, z czyim zdaniem liczono się w rodzinie najbardziej oraz kto był osobą najbardziej komunikatywną. Aby znaleźć odpowiedź na tak postawione przeze mnie pytania, zastosowałem technikę socjometryczną.

Socjometria jest zespołem czynności werbalnych i manipulacyjnych mających na celu poznanie uwarunkowań, istoty i przemian nieformalnych związków międzyosobowych w grupach rówieśniczych. Najpopularniejszą techniką socjometrii jest test socjometryczny zwany także klasyczną techniką Moreno. Testem socjometrycznym bada się zazwyczaj strukturę, rodzaj i natężenie związków emocjonalnych zachodzących w małej grupie nieformalnej. (T.Pilch 1995, s.102)

Dla potrzeb mojej pracy zmodyfikowałem nieco stosowaną powszechnie formę testu socjometrycznego, w której na postawione pytania odpowiadają wszyscy członkowie badanej grupy. W moim przypadku jedyną grupą osób, do której skierowałem pytania były dorosłe dzieci alkoholików. Zgodnie z określonym przeze mnie celem badawczym, interesował mnie przede wszystkim obraz struktury rodzinnej, jaki utrwalił się w świadomości dorosłych dzieci alkoholików. Zdaję sobie oczywiście sprawę z tego, że otrzymany w ten sposób obraz, jest mocno zabarwiony ich subiektywnym spojrzeniem oraz emocjonalnym nastawieniem. Nie uważam jednak, aby z tego powodu uważać go za mniej wartościowy. Muszę przyznać, że uzyskane w ten sposób odpowiedzi sprawiły mi dużą niespodziankę. Z wielu powodów zresztą nie byłbym w stanie przeprowadzić testu socjometrycznego ze wszystkimi członkami rodziny. Niektórzy rodzice badanych osób już nie żyją. Część rodzin uległa rozbiciu. Prawie wszystkie badane osoby nie mieszkają już ze swoimi rodzinami pochodzenia. Część rodzeństwa badanych osób założyło własne rodziny i mieszkają osobno. Niektórzy mieszkają nawet w innych miastach. Tak więc dorosłe dzieci alkoholików udzielając odpowiedzi, mówiły tylko i wyłącznie o swoich odczuciach, o tym, jak oceniają dawniejsze relacje w swoich rodzinach. Socjometrycznych wyborów dokonywały w swoim własnym imieniu oraz w imieniu rodziców i rodzeństwa. Jedno z wielu sformułowanych w teście pytań brzmiało tak: „Wymień w kolejności osoby, które Twoim zdaniem były lub są najbardziej lubiane w rodzinie przez: Ciebie, ojca, matkę, brata, siostrę lub inne osoby z rodziny?” Osoby badane miały więc trudne zadanie, gdyż musiały zastanowić się, kogo na przykład z rodziny najbardziej lubiła matka, kogo lubił ojciec, kogo lubił brat a kogo siostra. Podczas badania zauważyłem, że wiele osób miało z tymi pytaniami sporo problemów. Nie byli pewni swoich wyborów, często zmieniali je lub zwlekali z ostateczną decyzją. Wybory dokonywane za siebie sprawiały im natomiast najmniej kłopotów.

Już w trakcie przeprowadzania pierwszych wywiadów szybko zorientowałem się, że istnieje potrzeba sporządzenia jeszcze jednego narzędzia badawczego. Otóż niektóre pytania zawarte w kwestionariuszu wyraźnie prowokowały badanych do spontanicznych, szczerych, otwartych i dłuższych opowieści. Te swobodne wypowiedzi na ogół nie mieściły się w żadnej zaproponowanej przeze mnie możliwości. Wykraczały poza przyjęty z góry schemat. Uznałem jednak, że stanowią na tyle cenny materiał informacyjny, że nie sposób go nie udokumentować. Do każdej następnej rozmowy zasiadałem więc z wcześniej opracowanym, skategoryzowanym kwestionariuszem wywiadu oraz czystym arkuszem papieru, na którym za zgodą osób badanych skrzętnie rejestrowałem najciekawsze wypowiedzi.

Taką technikę uzyskiwania informacji, w której badany „oprowadza badacza po swoim życiu”, snuje opowieść, w metodologii pedagogicznej nazywa się otwartym wywiadem pogłębionym. Obok metody biograficznej, obserwacji uczestniczącej oraz jakościowej analizy treści, otwarty wywiad pogłębiony należy do metod jakościowych w badaniach pedagogicznych. Wywiad taki nazywany często dialogiem, prowadzony zazwyczaj bywa z pomocą magnetofonu lub dyktafonu. Tak zarejestrowana wypowiedź pozwala bowiem na uchwycenie autentycznego języka badanego i atmosfery, w jakiej przebiega rozmowa. W takiej rozmowie nie unika się pytań sugerujących, prowokujących czy nawet drażliwych. Badany odpowiada na nie lub nie, w dużej mierze zależy to od atmosfery panującej podczas badania, od wzajemnych stosunków pomiędzy badanym a badaczem. Badanych traktuje się bowiem podmiotowo, zakłada się, że są odpowiedzialni za to, co mówią i potrafią zdać sprawę ze swej działalności, ze swego życia. Badacz nie traktuje ich odpowiedzi podejrzliwie, nie próbuje w podchwytliwy sposób sprawdzać czy mówią prawdę, obdarza ich pełnym zaufaniem, zakładając, iż zarówno to, o czym mówią, jak i to, co pomijają, jest wynikiem dokonanego przez nich wyboru. (T.Pilch 1995, s.65)komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.