www.eprace.edu.pl » rodzinia-alkoholowa » Metodologiczna charakterystyka badań własnych » Zmienne i wskaźniki

Zmienne i wskaźniki

Kolejnym krokiem na drodze mojego postępowania badawczego było ustalenie zmiennych. Dokładnie określone zmienne pomagają w możliwie pełnym zrozumieniu sformułowanych problemów. „Zmienne to cechy właściwości zjawisk, które są przedmiotem badań naukowych, i których występowanie da się konstatować lub zmierzyć.”(Z.Zborowski 1973, s.359)

Z problemów badawczych mojej pracy wyłoniłem następujące zmienne:

Dla poszczególnych zmiennych należało następnie dobrać odpowiednie wskaźniki, czyli konkretne określenie ich obserwowalnych właściwości. S.Nowak podaje, iż „wskaźnikiem jakiegoś zjawiska Z nazywać będziemy takie zjawisko W, którego zaobserwowanie pozwoli nam określić, iż zaszło zjawisko Z.”(S.Nowak 1970, s.245) Każdy wskaźnik jest cechą dającą się zaobserwować. Zjawisko wskazywane przez dany wskaźnik jest na ogół nieobserwowalne lub trudne do zaobserwowania. S.Nowak wyróżnia trzy rodzaje wskaźników:

Dla potrzeb moich badań przyjąłem założenie, że zmienne, które mam zbadać, są obserwowalne w ludzkich zachowaniach. Będą to więc wskaźniki behawioralne, czyli takie, dzięki którym o występowaniu zmiennych można się przekonać na podstawie obserwacji określonych zachowań osób badanych. Różne formy aktywności człowieka stanowią podstawowe źródło informacji o jego poglądach, postawach, dążeniach, uczuciach itp. H.Muszyński podaje cztery rodzaje źródeł takich informacji:

W niniejszej pracy wskaźnikami zmiennych są zachowania werbalne osób badanych w sytuacjach pytaniowych. Sformułowane przeze mnie pytania w większości mają charakter sprawozdawczy. Zastosowałem również niewielką ilość pytań projekcyjnych. Niektóre pytania ułożone zostały w konwencji testu do samodzielnego wypełnienia. Istotnym źródłem informacji stały się także spontaniczne wypowiedzi osób badanych.komentarze

W pracy podane jest źródło - Zborowski, jednakże brak go w bibliografii.

skomentowano: 2011-06-22 08:15:12 przez: A.

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.