www.eprace.edu.pl » rodzinia-alkoholowa » Metodologiczna charakterystyka badań własnych » Cele badań

Cele badań

„Podstawowym warunkiem podejmowania wszelkich badań naukowych jest uświadomienie sobie przez badacza celów. Wszelka działalność ludzka, jeśli ma być skuteczna, musi być celowa. Wszelkie działania, dokonywane na zasadzie prób i błędów, skazane są na niepowodzenie. Podobny los spotyka badania nie związane z żadnym określonym celem badawczym, a także takie badania, których cel jest zbyt ogólny lub niemożliwy do zrealizowania.”(M. Łobocki 1978, s.55)

„Świadomość celów spełnia różne funkcje w toku działania: pozwala działanie zaplanować, czyli przewidzieć jego etapy oraz umożliwia racjonalną organizację działań poprzez wyłonienie i uporządkowanie zadań składowych. Świadomość celu działania zapewnia najbardziej ekonomiczne wykorzystanie energii i zasobów na rzecz realizacji celów, co jest niezbędnym warunkiem koordynacji zadań i środków objętych działaniem, pozwala także na dokonanie kontroli, korekt i oceny uzyskanych wyników.”(H. Muszyński 1971, s.150)

Zakres badawczych zainteresowań sprecyzowałem w następujących celach mojej pracy:

  1. Ustalić, jaka była, z punktu widzenia dorosłych dzieci alkoholików, struktura nieformalna rodziny, ukształtowana w wyniku wzajemnych interakcji.

  2. Zbadać, jak dorosłe dzieci alkoholików opisują rodzaje, cechy i źródła doświadczanych przez siebie uczuć we wzajemnych relacjach w rodzinie.

  3. Zbadać, jak w opinii dorosłych dzieci alkoholików wyglądało współżycie w rodzinie.

  4. Zbadać, jak dorosłe dzieci alkoholików opisują dominujące w ich rodzinach style wychowania.

  5. Zbadać, jak na podstawie istniejących stosunków w rodzinie, dorosłe dzieci alkoholików oceniają pełnienie funkcji rodzicielskich.

  6. Zbadać, jak dorosłe dzieci alkoholików postrzegają siebie, swoją rolę i miejsce w układzie relacji interpersonalnych w rodzinie.

  7. Zbadać, na ile i jakie możliwości zmiany istniejących w rodzinie relacji, widzą dzisiaj dorosłe dzieci alkoholików.

  8. Zbadać, jakie wartości cenione były w rodzinie oraz jakie wartości wyznają obecnie dorosłe dzieci alkoholików.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.